Home

by Maketo • | | 0 comments
Спиеле врз гробот на освојувачот на Скопје Првиот освојувач на Скопје - тур­ски­от војсководец Медах-баба со векови почивал во спалната соба на трошната куќарка ме­ѓу Сули ан и Бит-пазар во Старата скопска чаршија, а неговиот гроб е откриен деновиве, кога Општина Чаир ја урна дивоградбата во...read more
by Maketo • | | 0 comments
КОНТРАСТИТЕ НА СКОПЈЕ ПО 56 ГОДИНИ Старите скопјанки беа пополнички Де­неш­но­во Скоп­је нај­мно­гу се раз­ли­ку­ва од ми­на­то­то по Плош­та­дот и де­вој­ки­те. Не­ко­гаш тој ни бе­ше ин­ти­мен, по мер­ка, а се­гаш­ни­ов е поп­ло­чен и ог­ро­мен. Де­вој­ки­те беа уба­ви и то­гаш и се­га,...read more
by Maketo • | | 0 comments
Се ве­ли де­ка пас­тр­ма­ли­ја­та се ја­де ис­клу­чи­во со цр­ве­но ви­но, но јас не пи­јам ал­ко­хол, а по­ра­ди ди­е­та­та, ја­ дам са­мо пи­леш­ка. Доб­ро е што де­нес ја­деш пас­тр­ма­ли­ја ко­га са­каш, во кое би­ло вре­ме од го­ди­на­та и со неа пи­еш што са­каш. Ја­де­ње­то пас­тр­ма­ли­ј...read more
by Maketo • | | 0 comments
И ден-денес се прераскажува за бозата во "Апче", "Баш Пеливан","Охрид", во "Шехерезада". Ако денес влезете во слаткарницата "Апче", во еден агол ве пречекува натписот "Боза Апче, легенда што се пие". Ако се вкусни, и легендите можат да...read more
by Maketo • | | 0 comments
Една од скопските легенди е и онаа за исклучителната убавина на скопјанката Марица Шими, и љубовната драма поврзана со нејзината убавина и со животот. Не постои скопјанец од постарите генерации што не ја знае и не ја раскажува оваа приказна. Нејзини фотографии за првпат се објавуваат во овој бро...read more
12345678 ... 29
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov