Home

by Maketo • | | 0 comments
ГЕНЕРАЛ ЕРДОЃАН ОЗНАЛ СО ПОДАТОЦИ ОД ТУРСКИОТ ВОЕН АРХИВ ТВРДИ Во 1993 година турскиот генерал Ердоѓан Ознал како раководител на Националното воено здружение на Турција учествува на симпозиум за Балканските војни во Грција. На брошури, книги, на транспаренти по ридовите на Атина, секаде глед...read more
by Maketo • | | 0 comments
Шетањето ни разоткри фасцинантни и подзаборавени нешта за градот, посебно за маалото Шест куќи. Ова маало започнало да се оформува на просторот кај денешната Влада или бивша Це-Ка, како што денес популарно се нарекува. Некогаш просторот бил пасиште покрај реката Вардар. Првата куќа од шесте, ка...read more
by Maketo • | | 0 comments
Враќање на митот за Москополе - Влашки Ерусалим Преданието за славата и богатството на Москополе како трговски, културен и образовен центар на Власите се пренесува од генерација на генерација, како спомен за трагедијата што во 18 век го снашла овој град, кој според сите карактеристики можел ...read more
by Maketo • | | 0 comments
"Во Маврово имаме повеќе гости отколку во Скопје. Во Скопје немаме време и сите сме растрчани по работа и обврски. Да не ни се налутат пријателите, ама најубаво ни е кога сме сами", вели Рада Радмила Шеќеринска-Јанковска (37) и Божидар Јанковски (46) спаѓаат меѓу брачните двојки од ...read more
by Maketo • | | 0 comments
Док­тор Стан­ко Ка­ра­ман има из­вон­ред­но ин­те­рес­на жи­вот­на суд­би­на и бо­га­та на­уч­на ка­ри­е­ра. Иа­ко е ро­ден во Са­ра­е­во 1889 го­ди­на, тој по­тек­ну­ва од ин­те­лек­ту­ал­но сплит­ско се­меј­ство. Тој за прв пат за крат­ко вре­ме прес­то­ју­вал во Скоп­је во 1922, а пов­тор­но ...read more
1 ... 345678
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov