Home

by Maketo • | | 0 comments
Ко­га сум до­а­ѓал во ду­ќа­нот на мај­стор Ко­чо, се­ко­гаш ме во­о­ду­ше­ву­ва­ла ед­на мно­гу ста­ра фо­тог­ра­фи­ја. Фо­ тог­ра­фи­ја со ис­клу­чи­те­лен шарм и па­ти­на. Таа има еден филм­ски шмек на гос­по­да, сни­ме­ни во пер­и­о­дот по­ме­ѓу две­те вој­ни. Во ста­ри­от лук­су­зен ав­то­м...read more
by Maketo • | | 0 comments
Во Скоп­је пос­то­е­ше еден чо­век што има­ше так­ва дар­ба за рас­ка­жу­ва­ње, ка­ко да бе­ше из­ле­гол од ста­ри­те при­каз­ни и пре­да­ни­ја. Тој на по­се­ти­те­ли­те им ја рас­ка­жу­ва­ше ис­то­ри­ја­та на црк­ва­та "Св. Спас", нав­ле­гу­вај­ќи де­таљ­но во си­те неј­зи­ни­те вред­...read more
by Maketo • | | 0 comments
Дуќанот за музички инструменти во Старата чаршија "Гиевски" е живата легенда на Скопје од '50-тите години на минатиот век, па сè до денес. Неговиот основач и сопственик мајстор Ванчо Гиевски (роден во 1915 год.) почина во осумдесеттите години, а сега занаетот го продолжуваат неговите с...read more
by Maketo • | | 1 comment
Да бакнеш девојка зад зграда или пред зграда било вистинска фантазија и сон на секое момче, затоа што додека се стигне до тоа, поминувале месеци во следење на саканата, праќање абери по другари и другарки, киснење Порано во старо Скопје да ти дозволи девојката да ја испратиш до дома, значело ...read more
by Maketo • | | 0 comments
Главниот уредник на "Разгледи" Данило Коцевски со години наназад и испраќа примерок од списанието за литература на паднатиот народен херој од Втората светска војна, а всушност е наменет на поетесата Светла На име Јоциќ Вера, ул. Кадињача бр. 12, години наназад стигнува примерок на ...read more
1 ... 45678
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov